ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Nyitrai Ákos Egyéni Vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó - különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

A Vállalkozó adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Nyitrai Ákos E.V.

Székhely: 2030 Érd, Ricinus u. 10

Weblap: senzorium.hu

Telefon: +36305903194

E-mail: senzorium.hu@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2030 Érd, Ricinus u. 10 címre vagy a senzorium.hu@gmail.com e-mail címen.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozás a bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálat és a foglalkozás-egészségügyi alapellátás vonatkozásában történik

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

Az adatvédelem a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

1. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

a társaság főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

belső adminisztráció megkönnyítése.

Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik.

Az adatkezelés célja az alkalmak keretében történt minősítés eredményeinek utólagos visszajelzése a Felhasználók részére.

A rögzített bírálatok Felhasználónak történő visszajelzését követően az Adatkezelő a minősítési eredmények adatait anonimizáltan kezeli tovább, ilyen formában azokat jogosult harmadik személynek továbbadni.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

az adat kezelésének korlátozása;

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.senzorium.hu webcímen történő közzététellel lépnek hatályba. Nyitrai Ákos E.V. mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.